Önkormányzat / Szociális alapszolgáltatások

Szociális alapszolgáltatásokSzociális alapszolgáltatások

Szociális étkezés

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben foglaltak alapján (továbbiakban Szt.) önkormányzatunk szociális étkeztetés keretében egyszeri napi meleg ételt biztosít azoknak a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguknak, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Káld Község Önkormányzata az étkeztetés alapszolgáltatás biztosításáról, szolgáltatás vásárlás útján gondoskodik.

Káld Község Önkormányzata ellátási kötelezettségét a Jánosháza Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – Káld Község Önkormányzata között létrejött szolgáltatási szerződés alapján látja el.

Ellátási terület: étkeztetés alapszolgáltatást Káld Község Önkormányzata, Káld közigazgatási területén állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező rászorulók részére biztosítja.

Ennek megfelelően az önkormányzat lehetőséget biztosít az étkeztetés igénybevételére különösen azoknak, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt étkezésükről nem képesek más módon gondoskodni.

Telefonszám: 95/470-167

Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálat

gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység: a gyermekjóléti alapellátás, illetve a gyermekvédelmi szakellátás keretében végzett tevékenység, függetlenül a feladatellátás e törvényben nevesített formájától és módjától; a szolgáltató tevékenység célja a gyermekjólétnek, azaz a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, személyi, vagyoni és egyéb jogainak biztosítása.

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Fogadóóra: Mindedn héten szerda délelőtt, Káld, Berzsenyi u. 12. szám alatti tanácsadóban.

http://szocialisportal.hu/intezmenykereso/-/adatlap/intezmeny/4806?doAsGroupId=10181« Vissza az előző oldalra!

Káld Község Önkormányzata - Magyar